Προσωπικά Δεδομένα

  1. Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία μας σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, στα πλαίσια της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Καλείσθε να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία μόνο σε περίπτωση που προβείτε  σε παραγγελία και μόνο αυτά που είναι αναγκαία για την ασφαλή διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Συγκεκριμένα, για να είναι δυνατή η εξυπηρέτησή σας και η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.gaitanakigoldenhall.gr,είναι απαραίτητο να μας γνωρίσετε τα εξής προσωπικά στοιχεία σας: ονοματεπώνυμο, την διεύθυνσή σας στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό τηλεφώνου σας για την επικοινωνία μας και την διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αν επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να μας γνωρίσετε επιπλέον την επωνυμία σας, την έδρα, το ΑΦΜ και την Δ.Ο.Υ. της επιχείρησής σας. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των άνω δεδομένων στην εταιρεία μας, σημαίνει ότι συναινείτε στην χρήση τους με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας (όπως ενδεικτικά παραλαβή παραγγελίας, αποστολή παραγγελίας, επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση επιστροφή προϊόντος).

Το www.gaitanakigoldenhall.gr,συμμορφούμενο με τις επιταγές του  Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 της 2ης Απριλίου 2016 (GDPR), εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας και για κανέναν άλλο σκοπό. Επίσης,  εγγυάται ότι δεν πρόκειται να κοινοποιήσει διαβιβάσει, κοινολογήσει ή να καταστήσει διαθέσιμα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος τα προσωπικά σας στοιχεία και ότι εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιτάσσει η φορολογική νομοθεσία. Στη συνέχεια θα διαγράφονται στο τέλος κάθε έτους μέσα στο οποίο ολοκληρώθηκε η υποχρεωτική από το Νόμο, περίοδος διατήρησής τους.

Αναφορικά με τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • πρόσβασης: να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
  • διόρθωσης: να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”): να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας.
  • περιορισμού της επεξεργασίας: να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • φορητότητα: να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα,  οφείλουμε να σας απαντήσουμε εντός 1 μηνός.

Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων καθώς και με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με αυτούς, σας καλούμε για φιλική διευθέτηση. Άλλως, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.